دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر ارتباطات سیاسی:

مطالعه ارتباطات سیاسی توجه ما را به حضور پنج عنصر اصلی این ارتباط و ارتباط میان آنها در فرایندی جلب می­کند که به یاری آن کنش سیاسی را درک می­کنیم. روابط متقابل میان این پنج عنصر، فرایند ارتباط سیاسی را تشکیل می­دهد و شناخت آنها به مطالعه ارتباطات سیاسی یاری می­رساند که این عناصر به تبیین زیر می­باشد:

 • پیام دهندگان: هر فرد یا گروهی که به مقصود اثر گذاشتن بر خط مشی دولت اقدام می­کند، یک پیام دهنده سیاسی می باشد. مایکل راش در مورد این افراد یا گروه­ها می­گوید:”اینها افرادی هستند که اشتیاق دارند از طریق ابزار سازمانی و نهادی بر فرایند تصمیم گیری نفوذ کنند. آنها ممکن می باشد برای انجام این کار با کسب قدرت سیاسی نهادی در مجامع دولتی یا قانونی راه­های نفوذ به قدرت را جستجو کنند و ساست­هایی را برگزینند که می­توانند به کار گیرند؛ مگر آنکه دارندگان قدرت موجود در مخالفت با آنان، راه­ها را مسدود می­کنند و آنها را وادار می­سازند تا راه­های دیگری برگزینند.
 • پیام: پیام دهندگان می­کوشند تا به یاری پیام (کلمه، تصویر، حرکت دست و مانند اینها) افکاری را که در سر دارند به ذهن دریافت کنندگان مورد نظرشان (مخاطب) منتقل کنند.
 • رسانه­ها: که پیام را به مخاطب می­رسانند. در نظام­های سیاسی دموکراتیک، رسانه­ها هم انتقال دهندگان ارتباط سیاسی هستند که از درون همان سازمان رسانه­ای سرچشمه می­گیرند و هم فرستندگان آن دسته از پیام­های سیاسی اند که روزنامه نگاران می­سازند. پس تأثیر رسانه از دو جنبه تعیین کننده می باشد و با وجود این دو حالت می باشد که به ویژه رسانه به رسانه سیاسی تبدیل می­گردد. آشکارترین حالت این می باشد که بازیگران سیاسی بایستی از رسانه­ها برای ایجاد ارتباط مخاطبان مورد نظر و انتقال پیام هایشان بهره گیری کنند. برنامه­های سیاسی، بیانیه­های سیاستگذاری، درخواست­های انتخاباتی، مبارزات گروه­های فشار و اعمال تروریستی حضوری سیاسی دارند و به گونه بالقوه برای تاًثیرگذاری ارتباطی مناسبند و همه اینها به تنهایی به وسعتی بستگی دارند که آنها را گزارش می­کنند و مخاطبان رسانه­ها آنها را به عنوان پیام دریافت می­کنند. در نتیجه ارتباط گران سیاسی بایستی از طریقی به رسانه­ها دسترسی پیدا کنند. (راش، 1377، 9)
 • مخاطبان یا دریافت کنندگان پیام: که مستقیم یا غیرمستقیم پیام را دریافت می­کنند. مخاطب ارتباط سیاسی ممکن می باشد بسیا گسترده باشد، همانند دعوت مردم به شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری که در این حالت شکل دولتی حزبی چشمگیر می باشد. گستره مخاطبان ممکن می باشد محدود باشد؛ همان گونه که سردبیر یک روزنامه دولت را مخاطب قرار می­دهد و از او می­خواهد که تغییراتی در رهبری ایجاد کند و یا برای حفظ آن کوشش کند. (رنی، 1375، 193)
 • واکنش: اندازه و طبیعت مخاطب هر چه بیشتر باشد، هدف همه انواع ارتباط سیاسی رسیدن به تأثیر بر گیرندگان پیام و ایجاد واکنش در آنهاست. از مبارزات ریاست جمهوری تا گفت و گوی میان فردی نمایندگان مجلس در تمام موارد ارتباط گر امیدوار می باشد که در زمینه رفتار سیاسی، پیماش دست کم یکی از چهار واکنش آغازگری، تغییر عقیده، تحکیم عقیده و فعال سازی را به بار آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان