دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

مجلس در نظام مشروطه:

در دو قرن اخیر اولین باری که به لفظ قانون و به تبع آن به مجلس برمی­خوریم در زمان امیرکبیر صدراعظم بزرگ دوره استبداد قاجاری می باشد. امیرکبیردر آرزوی برآوردن قانون اساسی، روزگار را صرف نمود. پس از امیرکبیر مجلس مشاوره ای مشاوره ای مرکب از طبقه حاکم یعنی درباریان، اشراف و صاحب­نظران و .. تشکیل گردید که این مجالس نظم و وقت معینی نداشتند و بیشتر به ضرورت زمان و مکان و امیال حاکمان بستگی داشت.

با در نظر گرفتن انقلاب مشروطه و خواست برپایی “عدالت­خانه” به عنوان رکن اساسی “مساوات” و “آزادی” خواهی لفظ مجلس یا همان پارلمان به میان آمد.

با صدور فرمان مشروطیت در تاریخ روز یکشنبه 15 جمادی الثانی 1324 هجری قمری مطابق با 14 مرداد 1285 توسط مظفرالدین شاه قاجار، ضرورت تشکیل مجلس شورا در ایران جدی گردید.

شاه در فرمان خویش آورده بود:

“…. مع هذا درا ین موقع که رأی و اراده همایونی ما به آن تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشبیه و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده گردد، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علمای قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف با انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم گردد که در مهار و امور دولتی و مملکتی مصالح عامه مشاوره و مذاقه لازم را به اقدام آورد و هیأت وزرای دولت­خواه در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد گردید، اعانت و کمک لازم را نمایید.” (جوادی، 1379، 12)

دوران مجلس در نظام مشروطیت را می توان به چهار دسته به تبیین زیر تقسیم نمود که یک در میان شباهت کم و بیش با یکدیگر دارند:

 • دوران آغاز مجلس­داری تا انقراض قاجاریه (1304-1285)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر گردیده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در اندازه پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد مطالعه و در دوره زمانی مورد مطالعه
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری بهره گیری شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت اندازه مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت اندازه اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان